Spoštovani občani in občanke!

Občina Cerkno in Štab CZ Cerkno je izdal odredbo o prepovedi uporabe odprtega ognja na prostem. Prosimo vas, da odredbo upoštevate in s tem preprečite nepotrebno obremenjevanje gasilskih enot na območju občine Cerkno.

 

Št. Zadeve: 846-0001/2020-5
Datum: 17. 3. 2020

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 30., 31. in 32. člena Statuta Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 112/07)) v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) in izvajanjem zaščitnih ukrepov župan Občine Cerkno in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Cerkno izdajata naslednjo

 

O D R E D B O

O PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU NA OBMOČJU
OBČINE CERKNO

 

1. člen
S to odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Cerkno, z namenom zagotavljanja delovanja PGD za namene epidemije koronavirusa v občini Cerkno.

 

2. člen
Ta odredba začne veljati dne 17.3.2020 ob 12. uri in velja do preklica.

Župan: Gašper Uršič

 

Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Cerkno: Stanko Močnik

Odredba kurjenje Občina Cerkno